Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:regplan:landskap

Reguleringsplan Landskapsbilde

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

I oppstartsfasen skal det utarbeides et innspill til planprogram når det gjelder utredningsbehovet for tema landskapsbilde.

Prosjekter som inkluderer offentlige planer skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. Særlig formålsparagrafens (§1-1) henstilling til ivaretagelse av estetiske utforming er viktig for dette fagtema. Et viktig grunnlag for reguleringsplanarbeidet er registreringer og analyser. Disse analysene vil delvis overlappe arbeid som gjøres i forbindelse med teknisk hovedplan. Typiske tema som kreves belyst i forbindelse med regulering er

* Kartlegge egne landskap
* Analyser av landskapenes karakter og hvilke krefter og trusler som fører til at de endrer seg
* Fastsette landskapsverdiene og påvirkning på disse.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/regplan/landskap.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:06 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki