Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:regplan:kulturmiljo

Reguleringsplan Kulturarv

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Prosjekter som inkluderer offentlige planer skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg er kulturminneloven relevant. I oppstartsfasen skal det utarbeides et innspill til planprogram når det gjelder utredningsbehovet for tema kulturarv.

Konklusjonene fra undersøkelser kulturminne, kulturmiljø, kulturhistoriske landskap og stedfestet informasjon om eventuelle nye og eksisterende funn skal innarbeides i plangrunnlaget (både planbeskrivelse til reguleringsplanen, KU der det er relevant og tilhørende teknisk plan).

Et viktig grunnlag for reguleringsplanarbeidet er registreringer og analyser. Disse analysene og registreringene vil delvis overlappe arbeid som gjøres i forbindelse med teknisk hovedplan. Typiske tema som kreves belyst i forbindelse med regulering er

  • registrering av kulturminner og vurdering av påvirkning på kulturlandskap.
  • Kulturminneundersøkelser som underlag til vurdering av nyere tids kulturminner som blir berørt av tiltaket, og evt. innarbeide disse i plangrunnlaget.
  • bidra med kartgrunnlag for planlegging og gjennomføring av undersøkelsene.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/regplan/kulturmiljo.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:07 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki