Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:komdelplan:naturressurser

Kommunedelplan Naturressurser

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Prosjekter som inkluderer offentlige planer skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. I tillegg er jordloven, skogbruklova, mineralloven, viltloven, vannressursloven særlig relevant. I oppstartsfasen skal det utarbeides et innspill til planprogram når det gjelder utredningsbehovet for tema naturressurser.

Fagnotat naturressurser skal danne grunnlag for vurdering av virkninger og avveining av alternativer (se generell tekst under offentlig plan). Innhente data gjennom databasesøk fra aktuelle kilder til informasjon (skog og landskap, georessurser, vann-nett etc). Resultater fra skrivebordsundersøkelsen skal inngå i en fagrapport.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/komdelplan/naturressurser.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:05 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki