Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:komdelplan:naturmangfold

Kommunedelplan Naturmangfold

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Naturmangfoldlovens kap II omfatter alminnelige bestemmelser om bærekraftige bruk. Forskriften om konsekvensvurderinger kan gi grunnlag for krav om utredning av relevante og realistiske alternativer, herunder alternativ lokalisering. Hvis man har foretatt en slik vurdering, vil det dekke inn vurderingen etter naturmangfoldloven § 12.

I oppstartsfasen av kommunedelplan skal det utarbeides innspill til planprogram når det gjelder utredningsbehovet for tema naturmangfold.

Fagnotat naturmangfold skal danne grunnlag for vurdering av virkninger og avveining av alternativer (se generell tekst under offentlig plan). Innhente data gjennom databasesøk fra aktuelle kilder til informasjon (naturbase, artsdatabanken, vannportalen, geologiske kart etc). Resultater fra skrivebordsundersøkelsen skal inngå i en fagrapport.

I fagrapporten skal det foreligge en vurdering av de ulike alternativenes påvirkning på naturmangfoldet.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/komdelplan/naturmangfold.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:04 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki