Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:hovedplan:stoy

Teknisk Hovedplan Støy og vibrasjoner

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Generell beskrivelse, alle faser:

 • Det skal utarbeides en fagrapport i alle planfaser som vurderer støy- og vibrasjonsforhold der dette er et pliktmessig behov
 • Alle beregninger og målinger skal utføres iht. alminnelig gjeldende praksis og standardiserte metoder, ved usikkerhet rundt dette, plikter utførende konsulent å avklare dette på forhånd med oppdragsgiver. Dette inkluderer detaljgrad på beregningstekniske parametere
 • Støyberegninger for nye jernbanetraséer, utbygging av dobbeltspor og krysningsspor utføres iht. nordisk beregningsmetode for jernbanestøy
 • Støyberegninger for terminaler – begrepet omfatter både hensettingsområder, godsterminaler, stasjoner, driftsbanegårder og driftsbaser – skal utføres basert på nordisk beregningsmetode for industristøy, med fokus på støyende hendelser/aktiviteter. Etter avklaring med oppdragsgiver kan det være aktuelt å benytte forenklet metode for vurdering av ekvivalent støynivå fra stasjonsområder
 • Hvis ingen prosjektspesifikke føringer foreligger anbefales det å benytte prognosesituasjon slik beskrevet i trafikkdata for 2027/2035
 • For alle prognosesituasjoner etter 2032 skal man anse konvensjonelle godsvogner som støysvake
 • For støyberegninger for terminaler skal valg av emisjonsdata godkjennes av Bane NOR, ettersom ingen offisiell data foreligger på nåværende tidspunkt
 • Tiltak skal vurderes i denne rekkefølge; unngå, begrense og til sist avbøte. Unngå tilsvarer å fjerne støyende hendelser, mens begrense omfatter å redusere utbredelsen av støy gjennom tiltak på infrastruktur, kilde eller ved kilde (som voll/skjerm), mens avbøtende vil være lokale tiltak som avbøter støybelastningen lokalt
 • Vibrasjoner og strukturstøy skal alltid beskrives i fagrapporten. Der det bedømmes å ikke være en miljøkonsekvens som krever ytterligere vurdering, skal det foreligge en faglig begrunnelse for dette
 • I alle planfaser forutsettes det en god norsk språkform på fagrapportene. Rapportene skal være strukturerte og inkludere alle relevante henvisinger, faglig drøfting av skjønnsmessige vurderinger, metodiske tilnærmelser og beregningsteknisk/måleteknisk usikkerhet, samt entydig konklusjon
 • Relevante støysonekart skal utarbeides og alle beregningsmodeller skal oversendes oppdragsgiver i CadnaA-format i alle planfaser

Beskrivelse, hovedplanfase:

For hovedplan som er basert på en tidligere utredning forutsettes det at denne modellen kan videreføres. Hvis det har oppstått endringer i forutsetningene, skal det eksplisitt fremgå hva som må utføres og omfanget av dette arbeidet, og avklares med oppdragsgiver.

 • Beregningsoppløsning skal være 5x5m eller bedre. Hvis beregninger fra utredning er av dårligere oppløsning kan oppdragsgiver selv utføre oppdatert beregningsgrunnlag, slik at det ikke løper eksterne omkostninger på dette.
 • Det skal gjøres en beregningsteknisk vurdering av tiltak mot støy. Dette inkluderer tiltak på kilde og infrastruktur, ikke kun støyskjerming.
 • For tettbebygde områder skal både hard mark og myk mark defineres, eksempelvis ved bruk av SVV sitt nasjonale kartlag.
 • Det gjøres en skjønnsmessig vurdering om høyere orden av refleksjoner bør benyttes for å sikre at støyspredning er tilstrekkelig hensyntatt. Dette skal drøftes og fremgå av fagrapporten.
 • Beregninger av fasadepunkter skal utføres, og bygningsinformasjon (adresse, bygningsnr, bygningstype, tatt-i-bruk dato hvis kjent) og støynivå på fasadene skal fremstilles tabellarisk i fagrapporten.
 • En prediksjonsmodell for vibrasjoner kan utarbeides basert på anbefalinger fra tidligere utredninger eller basert på faglig argumentasjon. Valg av parametere brukt til denne predikasjonen skal fremgå i fagrapporten.

Kilder:

Temanord:1996 – Nordisk beregningsmetode for jernbanestøy
Nordisk beregningsmetode for industristøy
Retningslinje t-1442 for behandling av støy i arealplanlegging
Veileder M-128 til retningslinje t-1442 for behandling av støy i arealplanlegging

Konsekvensutredning utarbeides der dette kreves i medhold av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven. Dersom bebyggelse er berørt skal miljøtema støy beskrives i KU-dokument i samsvar med metodikk i håndbok V712 konsekvensanalyser. I tilfeller der KU krav etter forskriften ikke utløses, skal det gjøres en kvalitativ vurdering av konsekvenser for miljøtema støy. Miljøprogram skal utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Hvis bebyggelse er berørt skal det fastsettes mål og krav for støy i miljøprogram. Avklares nærmere med Bane Nor.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/hovedplan/stoy.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:00 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki