Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:hovedplan:naturressurser:v1

v1

Hovedplan Naturressurser

Plangrunnlag

Før arbeidet kan gjennomføres må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Dette for å best mulig definere tiltaket, og med størst mulig sikkerhet vurdere konsekvenser som kommer som følge av tiltaket. Dette omfatter kart og geodata over området med tilstrekkelig kvalitet, som viser bebyggelse, veier, områder som krever spesiell behandling (Grunnforhold, naturtyper og andre restriksjonsområder) og høydereferanser. Evt. ortofoto som visualisering bør vurderes. Data fra eksisterende jernbaneanlegg. Status for offentlige arealplaner.

Retningslinjer gitt i Grunnlagsdata.

Krav til utførelse

Det er stilt detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres. Dette for at arbeidet skal inngå i en tverrfaglig prosess, hva arbeidet skal inneholde, og hvordan resultatet skal utformes. Dette finner i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse

I tillegg skal det vurderes og evalueres i forhold til hvilken løsning som er den tekniske og økonomisk beste for utvidelsen / rehabiliteringen. Utredninger skal føre frem til en prioritert liste over alternativer. Funn og konklusjoner skal dokumenteres.

 • Klarlegge mål, samfunnsmål og effektmål
 • Hva er mest aktuelle korridorer og/eller alternative løsninger og kostnader (P85 og P50)
 • Lokalisering av viktige funksjoner og stasjoner
 • Valg av standard for banen, spesielt hastighet fordi andre valg påvirkes av den
 • Konsekvenser for arealdisponering i område
 • Miljøbelastninger
 • Flom og skredfare
 • Hvilke absolutte og viktige krav som skal stilles

Forventninger til innhold i leveranser

Krav til leveranse

I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter disse retningslinjene: Krav til leveranse

Om ikke annet fremkommer i kontraktsdokumentet skal følgende vurderinger leveres:

 • Funksjonskrav og tekniske forutsetninger
 • Konseptanalyse
 • Beskrivelse av tiltaket og anbefaling
 • Konsekvensvurdering, RAMS, ±40% kostnadsoverslag og usikkerhetsanalyse
 • Planleggingsprosess og gjennomføring
 • Kapasitetsberegninger
 • Forhold til andre planer
 • Tegningsliste
 • Oversiktsplan, stasjons-/ strekningsplan med påtegninger

Følgende teknisk dokumentasjon leveres:

Tegningsleveranser

Tegninger skal i utgangspunktet genereres i fra modell

Eksempler på utførelse

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

Versjon 1, Gjeldende fra 01.04.2017 Opprettet side.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/hovedplan/naturressurser/v1.txt · Sist endret: 2018/12/27 10:28 av akhshe

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki