Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:hovedplan:naturmangfold

Teknisk Hovedplan Naturmangfold

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i den tverrfaglige prosjekteringen sammen med andre faggrupper

Følgende lovverk kan være relevant for temaet:

◾Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726?q=forskrift%20konsekvensutredning

◾ Naturmangfoldloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100

◾ Lakse- og innlandsfiskeloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47

◾ Vannforskriften http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446

◾ Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-19-716

Følgende dokumentasjon leveres:

Hvis ikke utført i tidligere fase, skal det innhentes data om arter og naturtyper som har nasjonal forvaltningsinteresse fra aktuelle databaser og vurderes behov for kartlegging i felt. Resultater beskrives i fagrapport.

Konsekvensutredning utarbeides der dette kreves i medhold av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven. Miljøtema naturmangfold skal beskrives i KU-dokument i samsvar med metodikk i håndbok V712 konsekvensanalyser. I tilfeller der KU krav etter forskriften ikke utløses, skal det gjøres en kvalitativ vurdering av konsekvenser for miljøtema naturmangfold. Miljøprogram skal utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Hvis naturmangfold er berørt skal det fastsettes mål og krav for naturmangfold i miljøprogram.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/hovedplan/naturmangfold.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:00 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki