Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:hovedplan:naermiljo

Teknisk Hovedplan Friluftsliv / by- og bygdeliv

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i den tverrfaglige prosjekteringen sammen med andre faggrupper

Lovverk som kan være relevant for fagtema:

◾ Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726?q=forskrift%20konsekvensutredning

◾ Plan- og bygningsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

◾ Folkehelseloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

◾ Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61

◾ Friluftsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16

◾ Miljøinformasjonsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31

Følgende dokumentasjon leveres:

Konsekvensutredning utarbeides der dette kreves i medhold av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven. Miljøtema Friluftsliv / by- og bygdeliv skal beskrives i KU-dokument i samsvar med metodikk i håndbok V712 konsekvensanalyser. I tilfeller der KU krav etter forskriften ikke utløses skal det gjøres en kvalitativ vurdering av konsekvenser for miljøtema Friluftsliv / by- og bygdeliv. Miljøprogram skal utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Hvis fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv blir berørt skal det fastsettes mål og krav for Friluftsliv / by- og bygdeliv i miljøprogram.

  • Innhenting av kunnskap fra blant annet kommunens arealplan om Friluftsliv / by- og bygdeliv i fagnotat.
  • Påvirkning på barn og unges oppvekstvillkår og konsekvenser for barn og unges interesser skal vurderes særskilt.
  • Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser og veileder til retningslinjen med kriterier skal vurderes (jf krav i metodikken i v712.)

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/hovedplan/naermiljo.txt · Sist endret: 2022/02/15 09:59 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki