Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:hovedplan:landskap

Teknisk Hovedplan Landskapsbilde

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i den tverrfaglige prosjekteringen sammen med andre faggrupper

Lovverk som kan være relevant for temaet:

  • I plan -og bygningsloven er det utover nevnte forskrift om konsekvensutredninger, særlig formålsparagrafens (§1-1) henstilling til ivaretakelse av «estetisk utforming av omgivelsene», som er viktig for dette fagtemaet. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Følgende dokumentasjon skal leveres:

Konsekvensutredning utarbeides der dette kreves i medhold av forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven. Miljøtema landskapsbilde skal beskrives i KU-dokument i samsvar med metodikk i håndbok V712 konsekvensanalyser. I tilfeller der KU krav etter forskriften ikke utløses, skal det gjøres en kvalitativ vurdering av konsekvenser for miljøtema landskapsbilde. Miljøprogram skal utarbeides i samsvar med mal fra Bane NOR. Hvis fagtema landskapsbilde blir berørt skal det fastsettes mål og krav for landskapsbilde i miljøprogram.

Forventinger vedrørende miljøtema landskap skal inn i KU-dokument og miljøprogrammet. Usikkerheter som kan påvirke resultatene skal beskrives i analysen.

KU og miljøprogram utarbeides i HP fase hvis det ikke allerede er utarbeidet i utredningsfase. Forventinger vedrørende miljøtema landskapsbilde i KU-dokument og miljøprogram som angitt ovenfor.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/hovedplan/landskap.txt · Sist endret: 2022/02/15 09:59 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki