Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:byggeplan:start

Overbygning - Byggeplan

Forutsetninger

For totalentrepriser er det entreprenør som bestemmer hvilke dokumentasjon som skal utarbeides for å gjennomføre byggearbeidene. For utførelsesentrepriser er byggeplanen å regne som tilbudsdokumentasjonen for utlysning av arbeidene og må tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Avklaringsbehov

 • Er det utarbeidet faseplan som viser togveier både for midlertidige traséer og permanent trasé. Dette må sees i sammenheng med togfrie perioder og nødvendige spordisponeringer.
 • Er måloppnåelse, og eventuelle endringer som er gjort i forhold til foregående plannivå, dokumentert.
 • Er tegninger og løsninger godt nok dokumentert til å beskrive løsningen i tekst.
 • Er det utarbeidet en logg for avvik.
 • Kostnadsestimat for overbygning.
 • Er det utarbeidet en oversikt over leveranser i prosjektet. Er byggherrelevert materiell beskrevet og bestilt.
 • Hvilket format stikningsdata skal leveres på.

I byggeplan inngår aktuelle detaljtegninger med tilhørende beskrivelse. Situasjons- og konsekvensbeskrivelsene for gjennomføringen av planen må gjennomgås i detalj med anbefaling av løsninger og konsekvensreduserende tiltak.

Leveranse

Byggeplanen er grunnlaget for tilbudsbeskrivelsen og skal være utformet med tilstrekkelig detaljeringsgrad til å beskrive gjennomføring av det prosjekterte anlegget. Eksempel på hva prosjekterende kan levere:

 • Dokumentliste med plan for fremdrift og gjennomføring.
 • Tegningsliste med revisjoner og dato.
 • Beskrivelse i teksthefte som er detaljert nok til å kunne utarbeide tilbudsdokumentasjon.
 • Oversikt over eventuelle avvik og behov for dispensasjoner fra Teknisk regelverk.
 • Fasebeskrivelse
 • Kvalitetsplan for utført prosjektering.

Byggeplan bygger på samme tekniske dokumentasjon som detaljplan, med oppdateringer og ytterligere detaljering.

Versjonshistorikk

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 5. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020
 • Versjon 4. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 3. Oppdatert etter høringsrunde. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/byggeplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 12:57 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki