Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles_elektro:detaljplan:start

Felles elektro - Detaljplan og Tekniske spesifikasjoner

Fagspesifikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), befaring, kabelpåvisning, prøver, analyser og målinger for å oppnå tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Forhold som må være avklart før detaljplanfasen:

 • Trasering, både permanent og for alle faser i produksjonen.
 • Plassering av andre jernbanetekniske funksjoner
 • Faseplaner og utbyggingsrekkefølge

Forventninger til gjennomføringen er beskrevet i Bane NORs retningslinjer Håndbok Digital planlegging - Utførelse).

Prosjekterende skal i sin prosjektering oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler banelegemets anlegget.

Fagrapport fra prosjekterende skal inneholde beskrivelser, beregninger og vurderinger for fagområdet. Fagområdet innebærer minimum:

 • Tilgjengelig effektuttak fra netteier
 • Plassering av inntak og hovedfordelinger
 • Plassering av sporvekselvarmesentraler
 • Grovberegning av stigekabler
 • Behov og løsning for reservestrøm
 • Behov og løsning for styring, regulering og overvåking (SRO)
 • Behov og løsning for togvarmeanlegg
 • Beskrive prinsippløsning for eventuelt nødlys i tunnel
 • Behov for brannventilasjon i tunnel
 • Beskrive prinsippene for installasjon i tekniske hus
 • Beskrive behov for adgangs-, innbrudds- og brannvarslingssystem

Føringsveier for kabler

Tverrfaglig jordingsplan

Elektrotekniske bygninger og rom

Versjonshistorikk

 • Versjon 2. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 1. Første versjon gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles_elektro/detaljplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:37 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki