Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles_elektro:byggeplan:start

Felles elektro - Byggeplan

Planforutsetning

For byggeplan må det utstedes samsvarserklæring.

Forventninger til skjemaer og tegninger

I byggeplan inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon.

Ved utarbeidelse av byggeplan som skal konkurranseutsettes må det lages en beskrivende del (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene). Konkurransegrunnlaget skal utformes i hht til NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Beskrivende del i konkurransegrunnlaget skal benytte spesifiserende tekster fra NS 3420 eller Bane NORs prosesskoder. Etter at entreprenør er valgt, må byggherre, prosjekterende og entreprenør sammen gå gjennom beskrivelse og tegninger for å avklare eventuelle uklarheter.

Generelle krav til Prosjektering fra Teknisk Regelverk

Problemstillinger som må avklares

Forhold som må være avklart før oppstart byggeplan:

  • Trasering, både permanent og for alle faser i produksjonen
  • Detaljert plassering av andre jernbanetekniske funksjoner

Forhold som må avklares i byggeplanfasen:

  • Detaljert plassering av alle funksjoner
  • Utdetaljering av valgt standardsløsninger for alle installasjoner
  • Detaljerte tegninger og beskrivelser av tekniske løsninger
  • Utarbeidelse av faseplaner og gjennomføringsrekkefølge
  • Kostnad ved gjennomføring av tiltak

Føringsveier for kabler

Tverrfaglig jordingsplan

Elektrotekniske bygninger og rom

Versjonshistorikk

  • Versjon 2. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 1. Første versjon gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles_elektro/byggeplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:38 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki