Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:programverktoy

3.11. Krav til programverktøy

Etablering av en modell som skal integreres med andre modeller betinger krav til dataverktøy som imøtekommer dette. Det skal benyttes et anerkjent verktøy for prosjektering som tilfredsstiller gitte krav:

 • Det stilles ikke krav til hvilke programvare som skal benyttes til modeller, men leverandør må velge programvare som gi Bane NOR lisensfri innsyn. Det oppfordres til webbaserte løsninger som er installasjonsfri
 • Programmet og funksjoner skal på forhånd være testet og utprøvd. Beregninger som programmet utfører skal være kvalitetssikret og være dokumentert ut fra gjeldende IKT-standarder.
 • Kvalitet: Nøyaktigheten i visningsenheten til programmet skal tilfredsstille kravene til inngangsdata.
 • Flyttbarhet: Det må være mulig å kunne bevege seg i modellen uten tidsavbrudd eller forsinkelser.
 • Struktur av innhold: Programmet må kunne lese alle formater som skal benyttes i prosjektet fra alle aktører, uten fordreielse eller tap av data.
 • Leveranser av stikningsdata skal være i et kjent format - Land-XML eller KOF.
 • Det skal kunne utarbeides tegninger og utsnitt av deler og hele modellen som snitt eller i plan etter gitte tegneregler.
 • Det skal kunne genereres volum- og masseberegninger av modellen.
 • Modellen skal kunne brukes til kontroll ved sammenlikning av volummodell og innmålte data av utført byggeaktivitet.
 • Det skal kunne genereres sluttdokumentasjon av modellen og tilhørende data.
 • Objekter i modellen bør kunne være bærer av informasjon i form av egenskaper for beskrivelse av egenskaper, plassering, datoer, driftsinstrukser, leverandørinfo m.m. for bruk til tilbudsbeskrivelse, FDV-dokumentasjon og som data til driftssituasjon i Banedata.

Ved manglende dokumentasjon eller oppfyllelse av disse kravene kan rådgivers leveranse sees som mangelfull og ikke levert.

3.11.1. Datasikkerhet

Alle datafiler skal ligge på prosjektets server og/eller prosjekthotell, slik at alle kan ha tilgang til de samme dataene. Det skal ikke arbeides på private harddisker og kataloger. Unntaket er arbeidskladder som ikke har interesse for andre. Det skal foretas daglig sikkerhetskopiering (backup) av alle vitale data i prosjektet. Det skal ikke gjøres endringer på noen fagmodeller etter at modellen er ferdigstilt, uten spesiell avtale fra modellansvarlig. Dette må i tilfelle fremkomme i modell-loggen.


Send tilbakemelding på denne siden

digitalplan/programverktoy.txt · Sist endret: 2022/01/05 12:51 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki