Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:utredning:forurensning

Utredning Forurensning (luft/vann/grunn)

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

  • Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger / konsepter gjennom faglige bidrag.

Lovverk som kan være relevant for fagtema:

Følgende dokumentasjon utarbeides og leveres:

  • Fagrapport som innspill til konsekvensanalyse

Beregning av klimapåvirkning/utarbeidelse av klimagassbudsjett/miljøbudsjett skal utredes kun etter nærmere avtale med oppdragsgiver.

For utbyggingsprosjekter over 750 millioner er det anbefalt at det skal det utarbeides et miljøbudsjett og et miljøregnskap. Om det er behov for at dette skal utarbeides vil avgjøres av prosjekteier i Bane NOR.

Alle prosjekter som skal utfører klimagassberegninger skal gjøre dette i samsvar med Veilederen for Miljøbudsjett UOS-00-A-90020 utarbeidet av Follobanen. Beregningene skal detaljeres for hver prosjektfase, dvs at beregninger i teknisk hovedplan skal være mer detaljerte enn beregninger som utføres i utredningsfasen. Dette for å muliggjøre muligheten for miljøvennlige valg av løsninger og materialer. I byggefasen skal miljøvennlige valg dokumenteres gjennom et miljøregnskap. Miljøregnskapet skal følge prinsippene i den enhver tid gjeldende Produktkategoriregler for Jernbane (UN CPC 53212 Railways).

Tidligfaseverktøy klimaberegninger STY 603204 skal benyttes i beregningene. Tidligfaseverktøyet er et verktøy for utarbeidelse av klima-/miljøbudsjett for planlagte tiltak/traséer i tidlige utrednings- og planleggingsfaser. Verktøyet viser miljøpåvirkning fra utbygging og drift/vedlikehold over infrastrukturens livsløp (men inkluderer ikke miljøpåvirkning fra trafikken på infrastrukturen).

Resultatene fra verktøyet kan brukes til å analysere og dokumentere alternative konsept, identifisere deler av strekningen som representerer en stor andel av miljøpåvirkningene, anbefale konsept med lavest miljøpåvirkning gjennom livsløpet, samt gi grunnlag for klimabudsjett for planlagt jernbaneinfrastruktur iht. krav til dokumentasjon og rapportering fra NTP, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Dersom prosjektet skriftlig har bestilt 3D modell/tegninger, skal utbredelse av områder med påvist forurenset grunn, mistanke om forurenset grunn og vannforekomster med ev. tilstandsvurdering synliggjøres i 3D modell/tegninger.

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/utredning/forurensning.txt · Sist endret: 2022/02/15 09:59 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki