Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:regplan:stoy

Reguleringsplan Støy og vibrasjoner

Siden er under arbeid

Fagspesifikke beskrivelser

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

 • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
 • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Generell beskrivelse, alle faser:

 • Det skal utarbeides en fagrapport i alle planfaser som vurderer støy- og vibrasjonsforhold der dette er et pliktmessig behov
 • Alle beregninger og målinger skal utføres iht. alminnelig gjeldende praksis og standardiserte metoder, ved usikkerhet rundt dette, plikter utførende konsulent å avklare dette på forhånd med oppdragsgiver. Dette inkluderer detaljgrad på beregningstekniske parametere
 • Støyberegninger for nye jernbanetraséer, utbygging av dobbeltspor og krysningsspor utføres iht. nordisk beregningsmetode for jernbanestøy
 • Støyberegninger for terminaler – begrepet omfatter både hensettingsområder, godsterminaler, stasjoner, driftsbanegårder og driftsbaser – skal utføres basert på nordisk beregningsmetode for industristøy, med fokus på støyende hendelser/aktiviteter. Etter avklaring med oppdragsgiver kan det være aktuelt å benytte forenklet metode for vurdering av ekvivalent støynivå fra stasjonsområder
 • Hvis ingen prosjektspesifikke føringer foreligger anbefales det å benytte prognosesituasjon slik beskrevet i trafikkdata for 2027/2035
 • For alle prognosesituasjoner etter 2032 skal man anse konvensjonelle godsvogner som støysvake
 • For støyberegninger for terminaler skal valg av emisjonsdata godkjennes av Bane NOR, ettersom ingen offisiell data foreligger på nåværende tidspunkt
 • Tiltak skal vurderes i denne rekkefølge; unngå, begrense og til sist avbøte. Unngå tilsvarer å fjerne støyende hendelser, mens begrense omfatter å redusere utbredelsen av støy gjennom tiltak på infrastruktur, kilde eller ved kilde (som voll/skjerm), mens avbøtende vil være lokale tiltak som avbøter støybelastningen lokalt
 • Vibrasjoner og strukturstøy skal alltid beskrives i fagrapporten. Der det bedømmes å ikke være en miljøkonsekvens som krever ytterligere vurdering, skal det foreligge en faglig begrunnelse for dette
 • I alle planfaser forutsettes det en god norsk språkform på fagrapportene. Rapportene skal være strukturerte og inkludere alle relevante henvisinger, faglig drøfting av skjønnsmessige vurderinger, metodiske tilnærmelser og beregningsteknisk/måleteknisk usikkerhet, samt entydig konklusjon
 • Relevante støysonekart skal utarbeides og alle beregningsmodeller skal oversendes oppdragsgiver i CadnaA-format i alle planfaser

Beskrivelse, reguleringsplanfase:

Et viktig grunnlag for reguleringsplanarbeidet er analyser av støy. Dette vil delvis overlappe arbeid som gjøres i forbindelse med teknisk hovedplan. Det anbefales å gjøre en støyvurdering som inkluderer alle støykilder fra samferdsel og industri, hvor man også hensyntar eventuell sumstøyproblematikk. Støyberegningene bør fremstilles iht. anbefalt praksis i retningslinje t-1442, og presenteres i form av støysonekart.

I henhold til t-1442 er strategisk god og fremtidsrettet arealdisponering nøkkelpunktet. Støyvurderinger skal belyse de utfordringer som den offentlige planen presenterer, og det mulighetsrom som eksisterer ved å vektlegge gode løsninger for å unngå, begrense og hvis nødvendig avbøte støyen.

Det anbefales at man legger t-1442 til grunn for reguleringsbestemmelser, men ikke de anbefalte grenseverdiene. Grenseverdiene er gode indikasjoner, men det er til enhver tid godt faglig skjønn som skal utøves for å sikre løsninger som ivaretar gode støyforhold. Ved å låse seg til grenseverdier risikerer man at omfattende og kostbare tiltak velges på bekostning av smarte løsninger som bedre begrenser støyplage og utløser større helsemessig gevinst.

For reguleringsplan ventes det at man har gjort faglige vurdering iht. til arealdisponering, og at handlingsrommet derfor er mer innskrenket. Her er det viktig å peke på hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre at planen ikke medfører plage og sjenanse for støyfølsom bebyggelse og omgivelser. Her skal man vurdere tiltak iht. prinsipp om å unngå, begrense og sist avbøte støyen.

Følgende dokumenter leveres:

 • Fagrapport

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/regplan/stoy.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:07 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki