Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:tele:start

Tele

Hensikt

Hensikten med følgende er å tydeliggjøre forventninger til hva som normalt prosjekteres for fagområdet Tele i hver planfase og for hvert delanlegg. Omfanget av leveransen avhenger av type prosjekt.

Krav og føringer

Prosjektering av teleanlegg skal baseres på krav i Teknisk Regelverk/Tele/560 Prosjektering og bygging. Der henvises det videre til lover/forskrifter/standarder og Bane NORs styrende dokumenter.

Bane NORs teleanlegg

Teleanlegget i Bane NOR består av følgende delanlegg:

 • Teletekniske rom, herunder internt telerom, telelosjirom og utendørs skap samt system for elektronisk adgangskontroll.
 • Kabelanlegg.
 • Transmisjonssystemer.
 • Radiosystemer, herunder GSM-R, system for mobildekning og internett i tog (MIT) og system for Nødnett (Tetra).
 • Informasjonssystemer, kundeinformasjonsanlegg (herunder høyttaleranlegg, teleslynger, monitorer, anvisere, ur), SRO og ITV-anlegg.
 • Driftsstøttesystemer. Omhandles ikke i prosjekteringsveilederen da dette er et sentralisert system som ivaretas av infrastruktureier for teleanlegg.

Involvering av infrastruktureier

Enheten «IKT» i Bane NOR er infrastruktureier av Bane NORs teleanlegg. Enheten skal involveres i alle planfaser i henhold til retningslinjer nedfelt i dokument STY-605302:

STY-605302 Håndbok for prosjektering av IKT- og teleanlegg.

Innspill til offentlig plan

Som innspill til offentlig plan, er det arealbehov og evt. konsesjon som er mest aktuelt for teleanlegg. Arealbehov er aktuelt for blant annet teleteknisk rom/-bygg, føringsveier for kabler, GSM-R-master og antenner.

Forventninger prosjektering Tele

Versjonshåndtering

 • Versjon 5. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 4. Utvidet med Kjøreveis IKT. Gjeldende fa 15.02.2021
 • Versjon 3. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020.
 • Versjon 2. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende i fra 1.09.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:14 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki