Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:kontaktledning:detaljplan:start

Kontaktledning - Detaljplan

Plangrunnlag

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å oppnå tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Utførelse

Bane NOR har klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs retningslinjer Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Normalt gjennomføres en «vurdering av risiko», i henhold til FEF §2-2, for kartlegging av risiko i, og i tilknytning til, det elektriske anlegget. Vurderingen legges til grunn for valg av løsninger og dokumenteres. Samsvarserklæring leveres for utført prosjektering.

Prosjekterende oppfyller alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler kontaktledningsanlegg.

 • Grunnlaget for prosjekteringen er sporgeometri med alle kurvepunkter, kurveradiuser og stokkskinneskjøter, både permanent og for alle faser i produksjon, og disse må være utarbeidet og overlevert.
 • Endelig plassering av hovedsignaler må være avklart før oppstart med prosjektering av kontaktledningsanlegg.
 • Utarbeide tegningsunderlag/dokumentasjon og nødvendig tilpasning til eksisterende anlegg?
 • Utarbeide løsningstegninger i detaljplanen? (Dette er tegninger over detaljer som ikke er standard. Løsningen tilpasses stedlige forhold).
 • Beregninger av kontaktledningsanlegget og tilhørende fundamenter.
 • Utarbeide fagmodell med detaljert plassering av alle objekter for alle fagområder.
 • Medvirkning til å utarbeide faseplaner og gjennomføringsrekkefølge.
 • Ved endringer i koblingsbildet skal koblingsskjema utarbeides.
 • Avvikshåndtering. Det må avklares så tidlig som mulig om det er nødvendig å søke dispensasjon fra Teknisk Regelverk, og hvem som skal ha ansvaret for søknaden. Om nødvendig, søk dispensasjon fra Teknisk regelverk via denne linken.

Leveransen for dette fagområdet gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer beskrevet i Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å komme med praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Modeller på fagleveranser:

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

 • Versjon 7. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende i fra 10.02.2020
 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Ikke lenger tilgjengelig. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/kontaktledning/detaljplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/04 11:54 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki