Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:felles_bestemmelser_og_generelle_data

Felles bestemmelser og generelle data

Formål

Felles data gjelder for alle objekttyper. Dette er grunnleggende data for å kunne stedfeste og sette objektene inn i et overordnet system. Objektene må følge disse reglene:

 • Alle objekter skal ha tilhørighet til lokasjon (bane og stasjon/strekning) og km referanse. I tillegg bør de stedfestes med georeferanse (koordinater).
 • Objektets plassering skal være unik, basert på kolonnene: «Navn/nr», «Km», «Spornr», «Sportype», «Side», «Avstand spormidt»
 • I mange tilfeller er det hensiktsmessig å benytte typebetegnelser eller stedsangivelser i navn for å tydeliggjøre plassering.
 • Behovet for bedre beskrivelser kan avhenge av hvor høy objekttetthet er på stedet.
 • Det finnes to type objekter, punktobjekt og utstrekningsobjekt.
 • Utstrekningsobjekter skal ha ulik fra og til km som også gir uttrykk for en lengde på objektet.
 • Utstrekningsobjekter registreres med km i stigende rekkefølge. Dvs. lavest verdi i fra-km og høyest verdi i til-km.
 • Det skal ikke være opphold eller overlapp mellom tilhørende utstrekningsobjekt.

Disse dataene oppgis for alle objekter ved registrering/retting av data.

Generelle data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Fagområde Objekttypens tilhørende fagområde. Forkortes med en to-bokstavskode.
I PIMS velges fagområde ved registrering av nye objekter.
I objektoppdateringsark velges fagområde ved uttrekk og klargjøring av arket.
Må fylles ut Forkortelse for fagområde EH (Elektro høyspenning)
ED (Elektro distribusjonsanlegg)
EL (Elektro lavspenning)
KO (Konstruksjon overbygning og trasé)
KU (Konstruksjon underbygning)
SA (Signal)
TE (Tele)
Objekttype Gruppering av objekter, fortrinnsvis med felles funksjon eller bruksområde. Forkortes med en trebokstavkode.
I PIMS velges objekttype ved registrering av nye objekter.
I objektoppdateringsark velges objekttype ved uttrekk/arkfane og klargjøring av arket.
Må fylles ut Forkortelse for objekttype SPV
SKI
DRV
Objekt ObjektID er objektets unike nummer i Maximo Generert av Maximo Satt sammen av Fag-Objekttype-Løpenummer KO-SKI-123456
Beskrivelse Automatisk generert beskrivelse basert på informasjon fra andre felt Automatisk Satt sammen av Objekttype, Navn/nr, Lokasjon Skinne, Spor 35 Terminalen, Trondheim stasjon
Tilhører objekt ObjektID til foreldreobjekt som dette objektet tilhører, dersom det finnes et hierarki for gitt objekttype Beskrives per objekttype ObjektID til foreldreobjekt KO-SPV-123456
Tilhører lokasjon Nummer på banestrekningen og lokasjon som objektet fysisk tilhører.
I PIMS velges spesifikk lokasjon ved registrering av nye objekter.
I objektoppdateringsark velges bane/lokasjon ved uttrekk og klargjøring av arket.
Må fylles ut Banenummer-lokasjonsnummer 1120-11261
Navn/nr Beskrivende tekst som beskriver objektet.
I tillegg til spesifikt navn eller nummerering kan feltet f.eks. inkludere operasjonell merking, stedsnavn, el.lign.
Navn/nr, km, sportype, spornummer, side, avstand spormidt skal tilsammen gi en unik beskrivelse av objektets plassering.
Objekter i overkjøringsspor navngis med spornummer og sporvekselnummer for sporets start og slutt, og relevant typebetegnelse som type skinne.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering.
Beskrives per objekttype.
Fritekst (maks 50 tegn) Spor 35 Terminalen
Spor 1002 - Spv11-Spv18
Spor 1002 - Spv11-Spv18 - 60-E1
Idriftsatt dato Dato for når objektet overtas av baneorganisasjon og er klar for å settes i drift.
Så lenge objektet har status PLANLAGT, fylles feltet ut med planlagt idriftsettelsesdato.
Må være oppdatert til virkelig idriftsettelsesdato når objektet endrer status til I DRIFT.
For eksisterende objekter som ikke kan tidfestes nøyaktig, settes «01.01» som dato.
Årstall settes i forhold til banens alder dersom det kan antas å være fra banen ble bygget
eller innenfor et sannsynlig anslått tiår, dersom det er installert senere.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ) 30.09.2021
Objekter som ikke kan tidfestes nøyaktig:
01.01.1980
01.01.1950
Km fra Startposisjon på objektet sett i stigende km-retning.
Objektets fra-km og til-km skal være innenfor registrerte km-grenser for gjeldende spornummer i KO-SPO.
For utstrekningsobjekter er fra-km alltid laveste km.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering Desimaltall (km) (max 4 desimaler) 552,8950
Side fra Objektets plassering i forhold til senter i nærmeste spor sett i stigende km-retning.
Sees i sammenheng med avstand spormidt.
Side «Senter» angir midten av sporet. Ved denne registreringen skal avstand spormidt være «0».
Side «Høyre» eller «Venstre» angir at objektet ikke er plassert i midten av sporet. Ved denne registeringen skal avstand spormidt beskrive avstand fra spormidt til objektets plassering. Avstanden angis med positivt tall uansett side.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering Forvalgsliste Høyre
Sportype fra Sportype velges i henhold til sporplan og hvilken sportype gjeldende spornummer er.
«Høyre hovedspor» og «Venstre hovedspor» benyttes kun på dobbeltsporet strekning. Høyre og venstre angis ut ifra stigende kilometerretning.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering Forvalgsliste Hovedspor
Togspor
Øvrige spor
Spornr. fra Objektet skal ha et gyldig spornummer, registrert under objekttype KO-SPO som skal baseres på gjeldende skjematisk sporplan.
Er objektets plassering i direkte tilknytning til ett spesifikt spor, evt vedlikeholdes i direkte tilknytning til ett spesifikt spor, velges dette spornummeret.
Dersom objektets plassering er utenfor sporet, velges det nærmeste sporet som spornummer.
Spornummer skal være tall. Kun unntaksvis benyttes bokstaver i spornummer.
Overkjøringsspor nummereres i 1000-serier (1001, 1002, 1003, osv) med laveste nummer ved laveste km,
og deretter stigende nummerering mot stigende km.
På større områder kan overkjøringssporene grupperes i egne 1000-serier (1001, 2001, 3001, osv)
Tilhørighet til tilliggende spor vil synliggjøres i navn/nr-kolonnen.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering Tall (max 4) 35
1003
Avstand spormidt fra Avstand fra senter spor til objekt.
Sees i sammenheng med «Side» i stigende km-retning.
Avstand spormidt angir hvor langt til venstre eller høyre for spormidt objektet er plassert.
Avstanden angis med positivt tall uansett side.
Verdien «0» angir midten av sporet.
Må fylles ut Desimaltall (m) (max 4 desimaler) 0,718 (Skinne)
Eier Ansvarlig eier av objektet.
Større prosjekter kan få definert egne koder for eierforhold etter omfang og behov, kode for prosjekt og entreprenør. Eier endres til Bane NOR ved overlevering dersom tilfredsstillende datakvalitet er oppnådd, hvis ikke endres eier når dette er oppfylt.
Må fylles ut Forvalgsliste Bane NOR
FB-NCC
Vernekategori Om objektet er vernet i egenskap av å være et kulturminne. Angi hvilken type vern objektet er underlagt. Feltet fylles ut automatisk med «ikke vurdert» når objektet opprettes. Hvis objektet underlegges vern, må feltet endres manuelt.
Vern legger strenge begrensninger på vedlikehold, fornyelse og utskifting. Kontakt kulturminneansvarlig i Bane NOR.
Må fylles ut Forvalgsliste Ikke vurdert
1 (fredet)
Km til Sluttposisjon på utstrekningsobjekt sett i stigende km-retning. (Ved punktobjekt vil dette ha samme verdi som startposisjon.)
Objektets fra-km og til-km skal være innenfor registrerte km-grenser for gjeldende spornummer i KO-SPO.
For utstrekningsobjekter er til-km alltid høyeste km.
Gjelder utstrekningsobjekt.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering.
Desimaltall (km) (max 4 desimaler) 553,1830
Side til Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Side fra».
Endres der objektet går fra den ene siden av et spor til den andre. Objektet kan også krysse flere spor. Dette må ses i sammenheng med Sportype til og Spornr. til.
Gjelder utstrekningsobjekt.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering.
Forvalgsliste Høyre
Sportype til Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Sportype fra».
Endres der objektet går fra en sportype til en annen.
Gjelder utstrekningsobjekt.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering.
Forvalgsliste Øvrige spor
Spornr. til Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. ««Spornr. fra»».
Endres der objektet går fra ett spornummer til et annet.
Overkjøringsspor vil ha samme spornummer i fra og til-kolonne.
Gjelder utstrekningsobjekt.
Må fylles ut ved førstegangsregistrering.
Tall (max 4) 35
1003
Avstand spormidt til Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Avstand spormidt fra».
Ved kryssing angis f.eks. avstand til venstre for spormidt og avstand til høyre for spormidt.
Hva som legges i fra og til avgjøres av laveste/høyeste km.
Gjelder utstrekningsobjekt.
Må fylles ut.
Desimaltall (m) (max 4 desimaler) 0,718 (skinne)
Nord fra Objektets posisjon med georefererte nordlige koordinater (X-verdi).
EUREF89/UTM sone 32/33
Fylles ut for enkelte objekttyper.
Beskrives per objekttype.
Koordinat NORD (X)
EUREF89/UTM, sone 32/33
616299,77090
Øst fra Objektets posisjon med georefererte østlige koordinater (Y-verdi).
EUREF89/UTM sone 32/33
Fylles ut for enkelte objekttyper.
Beskrives per objekttype.
Koordinat ØST (Y)
EUREF89/UTM, sone 32/33
6674839,89914
Høyde fra Høyde over havet målt til objekts referansepunkt.
NN1954
Fylles ut for enkelte objekttyper.
Beskrives per objekttype.
Koordinat Høyde
NN1954
4,299
Nord til Gjelder utstrekningsobjekt.Objektets posisjon med georefererte nordlige koordinater (X-verdi).
EUREF89/UTM sone 32/33
Fylles ut for enkelte objekttyper.
Beskrives per objekttype.
Koordinat NORD (X)
EUREF89/UTM, sone 32/33
616299,77090
Øst til Gjelder utstrekningsobjekt.Objektets posisjon med georefererte østlige koordinater (y-verdi).
EUREF89/UTM sone 32/33
Fylles ut for enkelte objekttyper.
Beskrives per objekttype.
Koordinat ØST (Y)
EUREF89/UTM, sone 32/33
6674839,89914
Høyde til Gjelder utstrekningsobjekt. Høyde over havet målt til objekts referansepunkt.
NN1954
Fylles ut for enkelte objekttyper.
Beskrives per objekttype.
Koordinat Høyde
NN1954
4,299
Dokumentreferanse Dersom et objekt erstattes og skal beholde samme knytning mot dokumentasjon i ProArc,
kan objektID til objektet som legges ned fylles inn i denne kolonnen for å videreføre dokumentasjonen.
Dokumentasjonsreferansen bør heller oppdateres i ProArc, siden nedlagte objekter ryddes vekk fra dokumentreferanser i ProArc.
Ikke i bruk [ObjektID] KO-SPV-123456
Serienr. Serienummer kan registreres for alle objekter, men er påkrevet hvis objekter er definert som «flyttbart» (dvs serienummerstyrt).
Dette vil være beskrevet for den enkelte objekttype.
Det er behov for serienummer i forbindelse med reklamasjonskrav, analyser og statistikk.
Krav til utfylling gjelder f.eks. objekttyper som:
-Alstom drivmaskiner (modulene kassesville, motormodul og drivmodul/snekkedrev).
Et unikt serienummer for kassesville består av tre nummer: P.N. (Product number), S.N. (Serial number) og årstall
-Anvisere og monitorer
-Releer
Må fylles ut for enkelte objekttyper.
Beskrives pr objekttype.
Om krav ikke er beskrevet, beholdes det blankt.
Fritekstfelt
For drivmaskiner:
[P.N.]-[S.N.]-[ÅR]
For drivmaskiner:
P434010A003-00024-2010

Feltinformasjon om generelle data

Generelt

 • Fylles ut av:
 • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
 • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Lokasjonsstatus i bruk

Oversikt over statuser for Objekt/Lokasjon

I DRIFT: Betyr at anleggene / strekningene er i ordinær bruk og tilgjengelig for all togfremføring.

IKKE REG (Ikke regulært trafikk): Brukes når en strekning ikke er i ordinær drift. Dette gjelder for lokasjon og/eller objekter. Det kan sporadisk trafikkeres og gjennomføres vedlikehold.

Midlertidig ute av drift: Må gjennomføres en kontroll før man kan sette på trafikk, da det ikke har vært i bruk over et visst tidsrom. Dette gjelder også hvis det oppstår en feil på et anlegg, da blir anlegget midlertidig ute av drift til feilen er rettet (dette vil ikke vises i Maximo).

Nedlagt: Infrastrukturen (lokasjon og/eller objekter) er fjernet og det er ikke mulig å trafikkere tog på strekningen.

Planlagt: Infrastruktur under bygging.

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022


Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/felles_bestemmelser_og_generelle_data.txt · Sist endret: 2023/03/20 10:14 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki